Български
Количка 0

Количка с продукти

Няма избрани продукти в количката.
Сравнение на продукти 0
Няма избрани продукти за сравнение.
  1. Начало
  2. Уведомление за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПРИ НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ОТ

„Мебели Лудвиг България“ ЕООД

Обща информация

„Мебели Лудвиг България“ ЕООД, ЕИК: 131258042, със седалище и адрес на управление в гр. София 1766, бул. „Околовръстен път” № 267, e-mail: [email protected],    телефон: 02/976 70 70, факс: 02/976 70 71, e администратор на лични данни.

За контакт с Длъжностното лице по защита на данните: [email protected].

„Мебели Лудвиг България“ ЕООД (наричано по-долу още „Дружеството“) приема много сериозно неприкосновеността на личния Ви живот и сигурността на Вашите лични данни.

Това уведомление се отнася до лицата (кандидатите), участващи в процедурите по набиране и подбор на персонал на Дружеството. В него Ви обясняваме как събираме и използваме Вашите лични данни с оглед на евентуално възникване на трудови правоотношения с Вас в съответствие с Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 („Регламентът/-а“).

Възможно е да актуализираме това уведомление по всяко време. Понякога може да ви предоставим и допълнителни уведомления за начина на обработване на личните Ви данни.

1. Как и какви лични данни събираме от Вас

Събираме идентифициращи Ви данни, данни за образование, стаж, професионален опит, умения и квалификации, данни за контакт с Вас, а именно:

• Вашите имена;

• телефонен номер, електронна поща за контакт;

• данни за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, умения, които се изискват за длъжността;

• данни за професионален опит;

• записи от видеонаблюдение (при посещенията Ви на сградата на „Хипермаркет Комо“, във връзка с извършваното видеонаблюдение в нея).

Молим да не ни изпращате данни извън посоченото, както и оригинали или нотариално заверени копия на документи (ако по изключение ни представите такива документи и впоследствие не сте одобрени за назначаване, ще Ви върнем тези документи в 6-месечен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор, освен ако специален закон предвижда друго).

Личните Ви данни събираме директно от Вас, на основание преддоговорни отношения с Вас или легитимен интерес (Ваш и наш).

В някои случаи обработваме Ваши данни и на основание изричното Ви съгласие, дадено за конкретната цел. Имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си. Оттегляне на даденото от Вас съгласие можете да направите по всяко време посредством изпращане на съобщение за оттеглянето на следния имейл: [email protected], със заглавие на имейла: „Оттегляне на съгласие“

2. Защо събираме личните Ви данни и за какво ги използваме

Събираме личните Ви данни и ги използваме за целите на подбора, за Вашата идентификация, осъществяване на контакт с Вас, във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор с Вас, за защита на легитимни интереси на Дружеството. Заедно с това, можем да събираме Ваши лични данни във връзка с изискването на закона към нас и с цел охрана, опазване на имуществото и активите на Дружеството,  

Ако решите да не ни предоставите определени лични данни, за които сме посочили, че са ни нужни за процедурата по подбор на персонал, участието Ви в тази процедура може да не бъде възможно.

Ние ще обработваме Вашите лични данни само, ако имаме легално основание за това.

При подбора на персонал, Дружеството не извършва профилиране, нито автоматизирано вземане на решения.

3. Разкриване на Ваши данни пред трети лица

Събраните данни във връзка с подбора се обработват при пълна конфиденциалност и могат да бъдат споделени само с внимателно подбрани от нас обработващи.

Дружеството взема мерки и се задължава всички тези лица да прилагат същата защита към Вашите лични данни, както нашите собствени служители и да спазват Политиката на Дружеството за защита на личните данни.

Не извършваме трансфер на данните Ви.

4. Мерки за защита

Дружеството събира, обработва и съхранява личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

Във връзка с извършваното видеонаблюдение в сградата на „Хипермаркет Комо“, Дружеството е предприело необходимите технически и организационни мерки записите да бъдат съхранявани и унищожавани при спазване на всички законови и наши вътрешни инструкции, съобразени със законодателството.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други посочени в закона мерки за защита на личните данни.

5. Съхранение на данните

Документи, информация, данни за кандидати, които не са преминали първия етап от конкурсната процедура (допускането до устно интервю), се унищожават винаги в срок до 6 месеца.

Явилите се на втория етап от конкурсната процедура (провеждане на устно интервю) попълват формуляр за участие в процедура по подбор, който се съхранява от Дружеството за срок от 3 г. от приключване на процедурата по подбор на персонал (основание за съхранение - легитимен интерес поради предвидени давностни срокове в специалното законодателство). Други документи (автобиографии, мотивационни писма и др.), предоставени от кандидатите, стигнали до втория етап от процедурата по подбор, ще се съхраняват за срок до 6 месеца, освен ако кандидатът е дал изричното си съгласие документите да се съхраняват за по-дълъг срок, като ще се използват за целите на последващ подбор, в случай че не бъде одобрен/а за съответната позиция (в последния случай - на дадено съгласие, данните се съхраняват за максимален срок от 3 години).

6. Вашите права

Имате право да поискате достъп до Вашите лични данни по всяко време. Имате право да знаете какви категории лични данни обработваме за Вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме; имате право да получите информация и за личните данни, които са в процес на обработване, и всякаква налична информация за техния произход, освен ако тя е защитена от закон тайна. За да упражните правото Ви на достъп, изпратете ни искане за достъп. В редките случаи, в които не можем да осигурим достъп до личните Ви данни в срок от 1 месец, ще Ви посочим причините.

Също така, имате право да поискате да коригираме всякакви неточности в личните Ви данни. Искането за достъп или актуализиране на личните Ви данни може да подадете на място (на адреса на „Хипермаркет Комо“), да изпратите на адрес: гр. София 1766, бул. „Околовръстен път” № 267 или на e-mail: [email protected].

Извън гореизброените права, имате право да поискате:

- да бъдат изтрити Вашите лични данни;

- да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни за определен период от време;

- да възразите срещу обработването;

- преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която обработваме Вашите лични данни.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним Вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи Вашите лични данни.

Стремим се винаги да удовлетворим исканията Ви, когато тези искания са допустими и основателни както и да Ви дадем отговор в законоустановения срок. В редки случаи, може да се наложи да удължим този срок, но с не повече от допустимия и максимално разрешен срок по закон.

В случай че сметнете, че нарушаваме Вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса.

Право на жалба:

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), ако считате, че нарушаваме гарантираните Ви права със законодателството за защита на личните данни. Актуална информация за начина на упражняване на правото на жалба до КЗЛД можете да намерете на: https://www.cpdp.bg - сайтът на надзорния орган.

9. Актуализация/обновяване

Настоящото уведомление се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост). 

Последна актуализация: 14.07.2021 г.